[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

31 / ต.ค. / 2561
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ในหัวข้อรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ในหัวข้อรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103
2 / ต.ค. / 2561
โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 อบต.ขุนศรีได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี 2561 เพื่อเผยแพร่ความรู้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3 / พ.ค. / 2561
โครงการภาษีเคลื่อนทีี่ ประจำปี ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรมตามโครงการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๑
24 / ม.ค. / 2561
โครงการซักซ้อมความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีและการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑
กองคลัง อบต.ขุนศรี โดยนายเข็ม พุ่มแย้ม นายก อบต.ขุนศรี ได้จัดโครงการซักซ้อมความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีและการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑โดยเชิญประชาชน ผู้ประกอบการค้า สถานบริการต่าง ๆ ในเขต อบต.ขุนศรี เข้าร่วมประชุมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบชำระภา
24 / ม.ค. / 2561
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในวันพฤหัสบดีของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
17 / ม.ค. / 2561
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561
15 / ม.ค. / 2561
โครงการ "ออมเอื้อ เพื่ออนาคต" ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี โครงการ "ออมเอื้อ เพื่ออนาคต" ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ตำบลขุนศรี โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี
10 / ธ.ค. / 2560
โครงการประชุมประชาคมเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ..ศ. 2561 - 2564)
โครงการประชุมประชาคมเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ..ศ. 2561 - 2564)
18 / ต.ค. / 2560
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E. อบต.ขุนศรี ประจำปีงบประมาณ 2560
ครั้งที่ ๑ ดำเนินการในภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ดำเนินการในภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ - เดือนกันยายน ๒๕๖๐
11 / ก.ย. / 2560
โครงการ 12 สิงหามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ดำเนินการวันพุุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
28 / ส.ค. / 2560
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
21 / ส.ค. / 2560
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ดำเนินการในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
18 / ส.ค. / 2560
โครงการชาวขุนศรีร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระยะที่ 2
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560
4 / ส.ค. / 2560
โครงการขุนศรีร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรืองถวายความภักดี
ระยะที่ ๑ เพาะเมล็ดดอกดาวเรือง
15 / มิ.ย. / 2560
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒาสามปี 2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่2
15 / มิ.ย. / 2560
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
เพื่อพิจารณาการเพิ่มเติมแผนพัฒนาเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
15 / มิ.ย. / 2560
โครงการปลูกต้นไม้เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2560"
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
30 / เม.ย. / 2560
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 และ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560)
30 / เม.ย. / 2560
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ขุนศรี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560)
19 / เม.ย. / 2560
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17