[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  

        

ที่ตั้ง :
ตำบลขุนศรี ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอไทรน้อย ห่างจากตัวอำเภอไทรน้อยประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 22 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,750 ไร่

อาณาเขต :
ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้               ติดต่อกับตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลคลองขวาง ,ทวีวัฒนา , ราษฎร์นิยม และเทศบาลตำบลไทรน้อย
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ลักษณะภูมิประเทศ :
สภาพพื้นที่เป็นดินเหนียว พื้นที่ทั้งหมด 13,750 ไร่ และมีพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ 10,801 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 77.29 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นที่พักอาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม  

การปกครอง : มีจำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ดังนี้
1. บ้านคลองพระพิมล นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ กำนันตำบลขุนศรี
2.  บ้านคลองโต๊ะนุ้ย นายประสงค์ ศรีลายอดน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
3. บ้านคลองขุนศรี นายมานะ  มัณยานนท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
4. บ้านวัดสโมสร นายสมยศ สาดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
5. บ้านคลองพระพิมล นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
6. บ้านคลองพระพิมลราชา นายชาญวิทย์ นรจีน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
7. บ้านปากคลองเจ้า นายบุญเลิศ บุญมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
8. บ้านคลองสิบศอก นายบุญฤทธิ์ ผลสะอาด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

 

จำนวนครัวเรือนและประชากร :
- จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,336 ครัวเรือน
- ประชากรรวม 4,829 คน แยกเป็นชาย 2,319 คน เป็นหญิง 2,510  คน
- อัตราส่วนความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 212.78 คน/ ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านคลองพระพิมล
140
265
303
568
2
บ้านคลองโต๊ะนุ้ย
322
402
452
854
3
บ้านคลองขุนศรี
185
274
303
577
4
บ้านวัดสโมสร
116
216
219
435
5
บ้านคลองพระพิมล
142
315
308
623
6
บ้านคลองพระพิมลราชา
116
213
233
446
7
บ้านปากคลองเจ้า
180
363
380
743
8
บ้านคลองสิบศอก
135
271
312
583
 
รวมทั้งสิ้น
1,336
2,319
2,510
4,829

ข้อมูล : ฝ่ายงานทะเบียนราษฎร อำเภอไทรน้อย ข้อมูลเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553

ทิศทางการพัฒนาตำบลขุนศรี
ตำบลขุนศรี ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านสังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การกำหนดทิศทางการพัฒนาตำบลจำเป็นต้องคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ เพราะการพัฒนาที่ผ่านมาได้ส่งผลถึงความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกทำลายลงไปจำนวนมากและมีปัญหาสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ ตำบลขุนศรี จึงได้ทำการประเมินโอกาสและศักยภาพการพัฒนารวมทั้งอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาตำบลในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้าให้ชัดเจน สรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

1. โอกาสและศักยภาพการพัฒนา
   1.1 โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ของตำบลขุนศรี เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีคลองจำนวน 8 คลองกระจายครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล จึงเหมาะแก่การปลูกข้าวและสวนผักผลไม้ รวมทั้ง การเลี้ยงปลา
เลี้ยงสัตว์
   1.2 ตำบลขุนศรีอยู่ห่างจากอำเภอไทรน้อยประมาณ 5 กิโลเมตร การคมนาคมค่อนข้างสะดวก สภาพแวดล้อมยังมีสภาพดีอยู่มาก และราคาที่ดินมีราคาไม่แพง จึงมีแนวโน้มที่ประชาชนจะเข้ามาอยู่อาศัยกันมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการขึ้นมารองรับอีกเป็นจำนวนมาก
   1.3 ชุมชนและสังคมยังมีสภาพเป็นชนบทอยู่มาก ประกอบด้วยการมีวัฒนธรรมและ ประเพณีอันดีงามที่สืบสานต่อกันมา เช่น ประเพณีชาวมอญ สังคมจึงรวมตัวเป็น ปึกแผ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสูง

2. ปัญหาและข้อจำกัดการพัฒนา
ปัญหาและข้อกำจัดของพัฒนาตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
   2.1 ปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้านสังคมส่วนใหญ่ คือ
      2.1.1 สังคมเมือง ขาดความร่วมมือในการพัฒนา และ กิจกรรม
      2.2.2 ด้านแรงงาน แรงงานมีการศึกษาต่ำ ขาดแคลนที่อยู่อาศัย และขาดแคลนงาน ด้านอุตสาหกรรม
   2.2 ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการพัฒนาขึ้นทุก ๆ ปี แต่ลำคลองยังมีวัชพืชปกคลุมเป็น ระยะ ๆ เนื่องจาก ผักตบชวาไหลมาทางแม่น้ำท่าจีน
   2.3 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      2.3.1 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ คลองต่าง ๆ มีสภาพตื้นเขิน และมี
ผักตบชวาและวัชพืชขึ้นในลำคลอง
      2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ การปล่อยน้ำเสียลงคูคลอง
   2.4 ปัญหาการขยายตัวของหมู่บ้าน เนื่องจากยังไม่มีการทำการวางผังเมืองให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการขยายเมืองของแต่ละหมู่บ้าน จึงเห็นว่าเป็นไปอย่างไร้ทิศทางซึ่งอาจจะมี
ปัญหาการใช้ พื้นที่ไม่เหมาะสมและอาจเกิดความขัดแย้งในชุมชน สังคมในอนาคต

3. วิสัยทัศน์การพัฒนา
จากการประเมินศักยภาพ โอกาส ปัญหาและข้อกำจัดดังกล่าวข้างต้น จึงได้กำหนดทิศทาง การพัฒนาตำบลขุนศรี ในระยะยาวเป็นวิสัยทัศน์ ดังนี้ “ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมประเพณีวัฒนธรรม คุณภาพคู่คุณธรรม นำการเมือง เศรษฐกิจรุ่งเรือง ประชาชนร่วมใจ”

4. วัตถุประสงค์
   4.1 เพื่อให้ประชาชนตำบลขุนศรีมีคุณภาพชีวิตที่มีรายได้อยู่ในระดับมาตรฐาน
   4.2 เพื่อให้การบริหารประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
   4.3 เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
   4.4 เพื่อการกำหนดและวางแผนผังโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจสาธารณูปโภคและการ วางผังด้านโครงสร้างตำบล / หมู่บ้าน

5. กลยุทธ์การพัฒนา
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น จึงกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาตำบลขุนศรี ดังนี้
   5.1 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   5.2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   5.3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   5.4 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
   5.5 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
   5.6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

สภาพเศรษฐกิจ
1 การประกอบอาชีพ
   1.1 อาชีพเพาะปลูก พืชที่ปลูกมากที่สุดเรียงตามลำดับได้แก่ ข้าว ไม้ผล ผักต่าง ๆ
   1.2 อาชีพเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เลี้ยง เป็ด ไก่ ห่าน ปลาน้ำจืดต่าง ๆ
   1.3 อาชีพด้านอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดกลาง ขนาดเล็ก ประมาณ 20 โรง 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


Powered by : MAXSITE 1.10