[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  

  

ความรู้ทั่วไป
ขั้นตอนการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พุธ ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2551
เข้าชม : 1154


ความรู้ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 31 / ต.ค. / 2560
      รัฐธรรมนูญธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 31 / ต.ค. / 2560
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับในการประชุมสภา พ.ศ. 2547 ปและที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 31 / ต.ค. / 2560
      พรบ.สภาตำบลและแงค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 31 / ต.ค. / 2560
      พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 31 / ต.ค. / 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17