[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

  

12 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนวิธีการดำเนินการตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2560
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนวิธีการดำเนินการตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2560
9 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พยากรณ์โรคภัยสุขภาพ "เตือนผู้ปกครองดูแลและสังเกตเด็กอย่างใกล้ชิด ระวังป่วยด้วยโรคสุกใส"
กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคภัยสุขภาพ "เตือนผู้ปกครองดูแลและสังเกตเด็กอย่างใกล้ชิด ระวังป่วยด้วยโรคสุกใส" ด้วยความปราถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
9 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2561
ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านแจ้งข้อมูลสัตว์เลี้ยงของท่านตามแบบฟอร์นี้ ส่งให้กับทาง อสม. ประจำหมู่บ้านที่ท่านอาศัยอยู่ หรือแจ้งที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. ขุนศรี
9 / ก.พ. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน
มกราคม 2561
8 / ก.พ. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 / ก.พ. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉฑาะเจาะจง
2 / ก.พ. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยเฉพาะเจาะจง
1 / ก.พ. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ประชาสัมพันธ์ให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
23 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนในการป้องกันการจมน้ำของเด็ก และผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนในการป้องกันการจมน้ำของเด็ก และผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก
19 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ศพด. อบต.ขุนศรี
ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ศพด. อบต.ขุนศรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
19 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
19 / ม.ค. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่อง การบังใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่อง การบังใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
19 / ม.ค. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๑
19 / ม.ค. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน (ข้อ ๑๐๑/๑) ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ขอประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ ข้อ ๑๐๑/๑
15 / ม.ค. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนศณี

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม