[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

  

19 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ศพด. อบต.ขุนศรี
ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ศพด. อบต.ขุนศรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
19 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
19 / ม.ค. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่อง การบังใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
19 / ม.ค. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๑
19 / ม.ค. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน (ข้อ ๑๐๑/๑) ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ขอประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ ข้อ ๑๐๑/๑
15 / ม.ค. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศเจตจำนง 061
ประกาศเจตจำนง 061
15 / ม.ค. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 / ม.ค. / 2561 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนธันวาคม
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
4 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
3 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
28 / ธ.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / ธ.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
วิธีโดยเฉพาะเจาะจง
22 / ธ.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยเฉพาะเจาะจง
20 / ธ.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของไทย
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของไทย
15 / ธ.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
15 / ธ.ค. / 2560 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์ให้ความรู้และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก "ชุมชนใส่ใจปลอดภัยไข้เลือดออก" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
แผนกำหนดการดำเนินงานออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแจกทรายอะเบท และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พร้อมให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตตำบลขุนศรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/32 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17