[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ศุกร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x2.40 เมตร จำนวน  1  ป้าย(กองสวัสดิการฯ).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย (กองคลัง).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมฯ จำนวน 3 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการซักซ้อมความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีฯ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มจำนวน  100  คน ในวันที่ 26  มกราคม 2561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มจำนวน 100 คนในวันที่  24  มกราคม  2561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน  16  รายการ(กองสาธารณสุขฯ).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน  1  รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ดซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน  2  รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมสายสัญญาณเสียงเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ห้องประชุมสภา.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงตรวจเช็คเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์จำนวน  1  เครื่อง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน  5  ป้าย.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลขนาด 1.20 x2.40 เมตร จำนวน  4  ป้าย.pdfเข้าชม : 194


ประกาศ อบต. 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี 25 / ธ.ค. / 2561
      ประกาศ 17 / ธ.ค. / 2561
      ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 28 / พ.ย. / 2561
      ประชาสัมพันธ์ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 28 / พ.ย. / 2561
      รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 28 / พ.ย. / 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17