[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  

 


สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาววิภาษณีย์ ละวรรณวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางสาวนภัสนันท์ บุญรอด
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ

 

นายดำรงศักด์ แก้วน้อย
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 

 

นางสาววรางคณา จวงงู
นิติกรชํานาญการ
 

 

นายจตุฐาพร สารแดง
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน

 

น.ส.ธรรณภรณ์ คุ้มด้วง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

น.ส.กรรณพัชร์ แก้วดวงแข
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

น.ส.ศศิธร บุญมาสอน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

น.ส.พรเพ็ญ พุ่มแย้ม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นายทรงวุฒิ ชูแสง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

น.ส.ฐิติภัสร์ ไชยธำรงเกียรติ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

น.ส.คำนิล พรมโสภา
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 

นายภานุมาศ ประสิทธิ์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 

นายมนตรี มีนุช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสุพรรณี จันทร์แก้ว
นักการภารโรง

 

นายพรชัย คุ้มสังข์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายเสน่ห์ นาคหรั่ง
พนักงานขับรถยนต์

นายรุ่งเรือง วัตอักษร
พนักงานดับเพลิง

นายวันชัย เต๊ะวงษ์สมุทร
พนักงานดับเพลิง

นายณัฐวุฒิ มีมากบาง
พนักงานดับเพลิง

นายเกื้อ แช่มเชื้อ
พนักงานดับเพลิง

นายถาวร พวงนาค
คนงานทั่วไป

นายสมยศ นรจีน
คนงานทั่วไป

นายอุทัย เลี้ยงรักษา
คนงานทั่วไป

นายอุทัย เลี้ยงรักษา
คนงานทั่วไป

นายอำนาจ จันทร์ชูช่วย
คนงานทั่วไป

นายวิชัย เทศแก้ว
คนงานทั่วไป

นายธีรพงศ์ โกศินานนท์
คนงานทั่วไป

 

นายสุรชัย คุ้มสังข์
พนักงานขับเครืองจักรกล ขนาดเบา

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


Powered by : MAXSITE 1.10