[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  

  

ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
สรุปสาระสำคัญ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550

ศุกร์ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553


 
 
 
 
 
สรุปสาระสำคัญ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
 
                                                                         


สารบัญ

 
 
หน้า
1.
สรุปสาระสำคัญของระเบียบ
2.
การอนุมัติเดินทางไปราชการ
2.
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
3.
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.
ค่าใช้จ่ายสมทบกรณีได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่น
5.
การเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ
 
 5.1 ค่าเครื่องแต่งตัว
 
 
 5.2 ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ สำหรับคู่สมรสหรือบุตรในการเดินทางกลับประเทศ ไทยก่อน
 
6.
การเดินทางไปราชการของลูกจ้างที่ส่วนราชการในต่างประเทศเป็นผู้จ้าง
7.
หลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
8
ตารางเปรียบเทียบระเบียบกระกรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 กับระเบียบเดิม
9.
บัญชีหมายเลข 1  ระยะเวลาอนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
10.
บัญชีหมายเลข 2  อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย
11.
บัญชีหมายเลข 3  อัตราค่าเช่าที่พักในราชอาณาจักร
12.
บัญชีหมายเลข 4  อัตราค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำใน       ราชอาณาจักร
13
บัญชีหมายเลข 5  ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นและเหมาะสม
14.
บัญชีหมายเลข 6  อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายอื่น
15.
บัญชีหมายเลข 7   ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
16.
บัญชีหมายเลข 8 ค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
17.
บัญชีหมายเลข 9 ประเทศที่ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศ
18.
บัญชีหมายเลข 10 ค่าเครื่องแต่งตัวสำหรับผู้เดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ
19
หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด  เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. 2550
           
            กระทรวงการคลังอาศัยอำนาจแห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 265 ลงวันที่ 7 สิงหามคม 2550 มีผลบังคับใช้ 3 สิงหาคม 2550 และให้ยกเลิกระเบียบต่างๆดังนี้
1.             ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 - 9 
2.             ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจำทาง พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 - 3 
3.             ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าเครื่องแต่งตัวข้าราชการที่เดินทางไปราชการต่างประทศชั่วคราว พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2538
4.             ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ของข้าราชการหรือลูกจ้างในกรณีคู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยก่อน พ.ศ. 2526 
สรุปสาระสำคัญของระเบียบ
1.              การอนุมัติเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                   1.1  ผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ                                       1.2 การอนุมัติระยะเวลาเดินทางล่วงหน้าและเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  กำหนดเวลาเป็นไปตามบัญชีหมายเลข 1  
2.              การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้                                                                                               2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข 2                                                                                        2.2 ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกอัตราเหมาจ่ายตามบัญชีหมายเลข 3                                                                                                                                2.2.1 การเดินทางไปราชการในท้องที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราที่กำหนดไม่เกินร้อยละ 25                                                                                         2.2.2 ผู้ดำรงตำแหน่งตามบัญชีหมายเลข 5 ให้เบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นเหมาะสม และประหยัด                                                                                                              2.3 ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำ ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข 4                       2.4   ค่าพาหนะประจำทางในการเดินทาง ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง โดยประหยัด ไม่เกินสิทธิพึงจะได้รับ
2.5        การเดินทางโดยพาหนะรับจ้างข้ามเขต   ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ตามหนังสือ ที่ ก ค.0409.6/ว.42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ)
2.6        การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ   ให้เบิกตามหนังสือ ที่ ก.ค.0409.6/ว.42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
3.               การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้
3.1        ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข 6 เลือกเบิกได้ตามจ่ายจริงไม่เกินอัตราที่กำหนด หรือเบิกเหมาจ่าย
3.2       ค่าเช่าที่พัก                                                                                                                                                 3.2.1  เบิกเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราบัญชีหมายเลข 7                                                                            3.2.2 ผู้ดำรงตำแหน่งตามบัญชีหมายเลข 5                                                                                                                  3.2.3 ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ผู้เดินทางเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัดหรือเบิกตามสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด            ให้เบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นเหมาะสม และประหยัด
3.3       ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าพาหนะเดินทางของคู่สมรส ให้เบิกในอัตราเดียวกับผู้เดินทาง     ค่าเช่าที่พักของผู้เดินทางและคู่สมรสให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ไม่เกินคนละ ร้อยละ 75 ของอัตราค่าเช่าห้องพักเดียวที่ผู้เดินทางมีสิทธิ ผู้ดำรงตำแหน่งตามบัญชีหมายเลข 5 ให้งดเบิกค่าเช่าที่พักของคู่สมรส  
3.4       ค่ารับรอง มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ ให้เบิกค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริง                                                                         1. ให้เบิกค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริง ตามเงื่อนไขที่กำหนด                                                                    2. นอกเหนือจาก ข้อ 1ให้เบิกตามจ่ายจริงทั้งกรณีเดินทางเป็นคณะหรือเดินทางคน       เดียวไม่เกินอัตราที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้               
3.5       ค่าเครื่องแต่งตัว   สำหรับผู้เดินทางและคู่สมรสให้เบิกได้ตามบัญชีหมายเลข 8 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
3.6       ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดได้เท่าที่จ่ายจริง 
                4.   ค่าใช้จ่ายสมทบกรณีได้รับความช่วยเหลือ  ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นน้อยกว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบได้ไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ                                                                                                                                                                                                                                            4.1 ค่าโดยสารเรื่องบิน                                                                                                                                                                     4.2 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง          
4.3       ค่าเช่าที่พัก                                                                                                                                                   
4.4       ค่าเครื่องแต่งตัว
4.5       ค่ารับรอง  
4.6       ค่าพาหนะเดินทางไปกลับระหว่างที่พัก   หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ กับสถานียานพาหนะ และค่าใช้จ่าอื่นที่จำเป็น                                                                                                           
4.7       การเดินทางเพื่อดูงาน ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกัน แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือ                                                                                                                                         
5. การเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้                                                                                    5.1  ค่าเครื่องแต่งตัว เบิกได้ตามบัญชีหมายเลข 10                                                                                      5.2ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่  ข้าราชการหรือลูกจ้างที่มีตำแหน่งหน้าที่ประจำในต่างประเทศการเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่  สำหรับคู่สมรสหรือบุตรที่เดินทางกลับประเทศไทยก่อนผู้เดินทาง ในลักษณะเหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์                                                                                                                   6.  การเดินทางไปราชการของลูกจ้างที่ส่วนราชการในต่างประเทศเป็นผู้จ้าง                                                             6.1 อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พัก ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเป็นผู้กำหนดทั้งนี้ ไม่เกินอัตราต่ำสุดของกลุ่มระดับตำแหน่งที่กำหนดตามบัญชีหมายเลข 6 และ7                                               6.2 ลูกจ้างที่ประจำสำนักงานในต่างประเทศ กรณีที่มีความจำเป็นต้องสั่งให้มาปฏิบัติงานชั่วคราวในประทศไทย การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในประเทศไทยให้เบิกจ่ายเช่นเดียวกับลูกจ้างของส่วนราชการในประเทศไทยซึ่งเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร                                              7. หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน                                                                                                                                                         7.1 แบบรายงานการเดินทางเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                    7.2 ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พักหรือใบแจ้งรายการของโรงแรม หรือที่พักแรมที่มีข้อความแสดงว่าได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมลงลายมือชื่อ       วัน เดือน ปี และจำนวนเงิน                                                                                                                                                                     7.3  ใบแจ้งรายการค่าเช่าที่พักที่บันทึกด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงว่าได้รับชำระเงินจากผู้เดินทางแล้วโดยไม่ต้องมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่รับเงินของโรงแรมและที่พัก แต่ผู้เดินทางต้องลงลายมือชื่อรับรอง ในกรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศ                                                                                                                            7.4 การเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราห้องพักคู่ กรณีที่ผู้เดินทางอยู่ต่างสังกัด   ให้ผู้เดินทางฝ่ายหนึ่ง    ใช้ต้นฉบับ อีกฝ่ายใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินที่ผู้นั้นรับรองสำเนาถูกต้อง   และให้ระบุรายการที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้เบิกและจำนวนเงินเท่าใดทั้งต้นฉบับและสำเนา   และลงลายมือชื่อ      ทั้งคู่ในแต่ละฉบับ                               7.5 การเบิกค่าเช่าที่พักกรณีที่เจ้าภาพผู้จัดประชุมเป็นผู้เรียกเก็บ   ให้ผู้เดินทางใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการที่เจ้าภาพได้เรียกเก็บเป็นหลักฐานการเบิก
 


vการอนุมัติเดินทางไปราชการ (ข้อ 5)
 

ผู้มีอำนาจอนุมัติ
ผู้มีอำนาจอนุมัติระยะเวลาเดินทางไปราชการและกรณีผู้เดินทางได้รับอนุมัติลากิจหรือลาพักผ่อน
 
 
          
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย                 การอนุมัติให้เดินทางไปราชการและ
การจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524
 
 
 
 
 


                                                                                   
 
 

ระยะเวลาก่อน
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
                                                                      

หลังการเดินทาง
 

 


vการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรค่าใช้จ่ายที่เบิกได้ ดังนี้( ข้อ 8 )

     

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
                             

                                       
                                       

2. ค่าเช่าที่พัก
                                                                                                                                        

                                                                                               

ท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูง
หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว
สูงกว่าอัตราที่กำหนดไม่เกินร้อยละ 25
3. ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการ
 เดินทางไปราชการประจำ
 

 
 
 
 
 
 


ผู้ดำรงตำแหน่งตามบัญชีหมายเลข 5 ให้เบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด
            4. ค่าพาหนะประจำทางในการเดินทาง
 
                                        4.1  การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง (ข้อ 9)

เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการขนส่งทางบกกลางกำหนด
การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง
 


                     
 
 
                                        4.2 การเดินทางโดยรถไฟให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง สำหรับการเดินทางโดยรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ดังนี้

ผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 6 ขึ้นไป หรือตำแหน่งเทียบเท่า
รถไฟชั้นที่ 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.)
                                                                                                                                                                     

 
 
                        5การเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจ้างข้ามเขต   ระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจำทางหรือสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้เดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ ให้ค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดดังนี้ (ข้อ 10)
           
(ที่ ก ค.0409.6/ว.42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ)
     

การเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพ กับจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับกรุงเทพ หรือการเดินทางข้ามเขตจังหวัดผ่านเขตกรุงเทพ
ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเที่ยวละ 600 บาท
การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่นนอก
เหนือจากข้างต้น
ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเที่ยวละ 500 บาท
 

 
 
 
 
 


                                                                                     
 
                  6. การใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการให้เบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายโดยคำนวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชย ดังนี้ (ข้อ 11)

รถยนต์ส่วนบุคคล                                
กิโลเมตรละ 4   บาท
 


                                                            
 

กิโลเมตรละ 2   บาท
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล               
                                         

                                                                                                          
                   


หมวดที่ 2
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
 


vผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวค่าใช้จ่ายที่เบิกได้ดังนี้  ( ข้อ 12 - 13)

ผู้เดินทาง
คู่สมรส
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าภาษีและค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร
ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ดและค่าทำความสะอาดเสื้อผ้า
 

 
 


                       
 
        2. ค่าเช่าที่พัก

ผู้เดินทาง
 


2.1ค่าเช่าที่พัก เบิกได้ตามจ่ายจริง
ไม่เกินอัตรา
                                                                          

ผู้เดินทางและคู่สมรสในอัตราห้องพักคู่ไม่เกิน
คนละร้อยละ 75 ของอัตราค่าเช่าห้องพักเดียว
 

 
 


2.2 ค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง ผู้ดำรงตำแหน่งตามบัญชีหมายเลข 5 ให้เบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นเหมาะสม และประหยัด
2.2 ค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง หรือจะเบิกตามสิทธิของตนที่พึงจะได้รับ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด ดังนี้  (ข้อ 17 )

การตามเสร็จพระบรมวงศานุวงศ์   หรือหัวหน้า
คณะดำรงตำแหน่งตามบัญชีหมายเลข 5
 

 
 
 


                                                     

เบิกตามจ่ายจริงหรือเบิกตามสิทธิ
การเดินทางไปประเทศที่มีสถานการณ์ไม่ปลอดภัย ยากจน ทุรกันดาร หรือในช่วงฤดูการท่องเที่ยว
หน่วยงานที่เชิญ หรือประเทศเจ้าภาพกำหนดสถานที่พักแรมหรือสำรองที่พักให้
หัวหน้าคณะดำรงตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ต้องไม่เกินสิทธิของหัวหน้า
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ค่ารับรอง  ( ข้อ 14 )

1. ประธานองคมนตรี หรือองคมนตรี
2. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
3. ประธาน หรือรองประธานของสภานิติบัญญัติ
4. ประธาน ศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา หรือประธานศาลอุทธรณ์
 


                                     

1. ค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริงจริง
                                                                      

                                                                                                                                                                                                                               

เดินทางเกิน 15 วัน ไม่เกิน 100,000 บาท 
 
เดินทางไม่เกิน 15 วัน ไม่เกิน 67,000 บาท
นอกจากข้อ 1-4 ทั้งเดินทางไปราชการเป็นคณะหรือคนเดียว
2. ค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน
1. เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนรัฐสภา หรือผู้แทนส่วนราชการ ไม่รวมถึงการประชุมวิชาการและการสัมมนา
2. เจรจาธุรกิจ เจรจาเงินกู้ หรือขอความช่วยเหลือในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย
3. เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ
4. เดินทางไปเยือนในฐานะทูตสันถวไมตรี หรือในฐานะแขกของรัฐบาลต่างประเทศ
5. เดินทางไปร่วมงานรัฐพิธีตามคำเชิญของรัฐบาลระหว่างประเทศ
6. เดินทางไปจัดงานแสดงสินค้าไทย ส่งเสริมการลงทุน
7. เดินทางไปเผยแพร่ศิลปะหรือวัฒนธรรมไทย
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
4. ค่าเครื่องแต่งตัว  ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว( ข้อ 18 )                                                                      

ค่าเครื่องแต่งตัวสำหรับตนเองและคู่สมรส
                                                  

ตามหลักเกณฑ์
 

 
                                        

1.จำเป็นต้องใช้เครื่องแต่งตัวพิเศษ หรือจำเป็นอื่นโดยได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าส่วนราชการ 
2. ประเทศที่เดินทางไปมิใช้ประเทศตามรายชื่อที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 9 หรือที่กระทรวงการคลังกำหนดเพิ่มเติม
3. ผู้ซึ่งเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัว ในการเดินทางไปราชการจากทางราชการหรือจากหน่วยงานอื่น   มีสิทธิเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้เมื่อการเดินทางครั้งใหม่มีระยะเวลาเวลาห่างจากการเดินทางครั้งสุดท้ายเกินกว่า 2 ปี นับแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศ
 

 
 
 
 
 
 
 


        กรณีที่ทางราชการสั่งงดการเดินทางโดยมิใช่ความผิดของผู้เดินทาง   และผู้เดินทางได้จ่ายเงินค่าเครื่องแต่งตัวไปแล้ว หรือมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายโดยสุจริต โดยมีหลักฐานก็ให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้ และให้ถือวันที่ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวเป็นวันเดินทางออกจากประเทศไทย
                5.  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดได้เท่าที่จ่ายจริง                
vค่าใช้จ่ายสมทบกรณีได้รับความช่วยเหลือ   ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่น น้อยกว่าสิทธิที่พึงจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบได้ดังนี้( ข้อ16 )
            1 . ค่าโดยสารเครื่องบิน

ให้เบิกค่าโดยสารเครื่องบินไป กลับ ตามสิทธิ
 


ไม่ได้รับช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบิน
           

ได้รับช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินไป - กลับ
 
ให้งดเบิกเงินสมทบค่าโดยสารเครื่องบิน
ให้เบิกค่าโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ได้รับการช่วยเหลือ แต่ต้องไม่สูงเกินสิทธิ
ได้รับช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียว
 
 

 
 
 
 
 


                                                                    
 


            2. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ตามสิทธิ
ไม่ได้รับช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยง
                                                                                                                       

จัดเลี้ยงอาหาร 1 มื้อ
จัดเลี้ยงอาหาร 2 มื้อ
เบิกไม่เกิน 2 ใน 3อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง
เบิกไม่เกิน 1 ใน 3 ของอัตราค่าเบี้ยเลี้ยง
ผู้ให้ความช่วยเหลือจัดเลี้ยงอาหาร
จัดเลี้ยงอาหารทุกมื้อให้งดเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด
แต่ไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
ได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงต่ำกว่าสิทธิ
                                                                                                                       
           
3. ค่าเช่าที่พัก

ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง
ไม่ได้รับช่วยเหลือค่าเช่าที่พัก
           

                                                                                      
 


ให้งดเบิกเงินค่าเช่าที่พัก
ให้เบิกค่าเช่าที่พักสมทบได้ตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
ผู้ให้ความช่วยเหลือจัดที่พักให้
ได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พักต่ำกว่าสิทธิ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

            4. ค่าเครื่องแต่งตัว

ไม่ได้รับช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัว
ให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง
 


                                                       
 


ให้งดเบิกเงินค่าเครื่องแต่งตัว
ผู้ให้ความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัว
ให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัวสมทบได้
เฉพาะส่วนที่ขาดไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
ได้รับความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัว
ต่ำกว่าสิทธิที่พึงได้รับ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

            5. ค่ารับรอง  ให้ผู้เดินทางมีสิทธิเบิกได้ตาม ข้อ 14

ให้เบิกได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง
ผู้ให้ความช่วยเหลือค่าพาหนะ
ให้งดเบิกเงินค่า พาหนะ
ให้เบิกสมทบได้เฉพาะส่วนที่ขาด
ไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
ได้รับความช่วยเหลือค่าพาหนะ
ต่ำกว่าสิทธิที่พึงได้รับ
ไม่ได้รับช่วยเหลือค่าพาหนะ
            6.ค่าพาหนะเดินทางไป - กลับ ระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี

ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     


vการเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ  ( ข้อ 19 ) ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้
1.            ค่าเครื่องแต่งตัว ตามบัญชีหมายเลข 10(ข้อ19)
                        2.  การเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ สำหรับคู่สมรสหรือบุตรที่เดินทางกลับประเทศไทยก่อนข้าราชการหรือลูกจ้างที่มีตำแหน่งประจำในต่างประเทศ(ข้อ 20)

หลักเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่สำหรับ
คู่สมรสหรือบุตร
เดินทางกลับประเทศไทยก่อน
1.รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดให้คู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยก่อนผู้เดินทาง
 
อยู่ในต่างประเทศเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี ขึ้นไป
 

 
 
 


4. คู่สมรสเบิกได้ในอัตราร้อยละ 90 บุตรต่อคนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราพ.ข.ต.
 
อยู่ในต่างประเทศเป็นเวลาเกินกว่า 3 ปี ขึ้นไป
อยู่ในต่างประเทศเป็นเวลาเกินกว่า 2 ปี ขึ้นไป
3. คู่สมรสเบิกได้ในอัตราร้อยละ 60 บุตรต่อคนในอัตราร้อยละ 10 ของอัตรา พ.ข.ต.
 
2. คู่สมรสเบิกได้ในอัตราร้อยละ 30 บุตรต่อคนในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราพ.ข.ต.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การนับเวลาที่ได้ไปอยู่ต่างประเทศให้ถือจำนวนเดือนที่ได้รับ พ.ข.ต.เพิ่มสำหรับคู่สมรสและบุตรเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
1.             ในเดือนหนึ่งมีสิทธิได้รับ พ.ข.ต. เกิน 15 วัน ให้นับเป็น 1 เดือน
2.             ให้นับเวลาที่ได้รับ พ.ข.ต. สิบสองเดือนเป็น 1 ปี
ห้ามมิให้เบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นคู่สมรสหรือบุตรในกรณีที่เดินทางกลับประเทศไทยภายหลังได้ไปอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลาไม่เกิน 1ปี          
   
 
 
 


vการเดินทางไปราชการของลูกจ้างที่ส่วนราชการในต่างประเทศเป็นผู้จ้าง ( ข้อ 20 )
 

กำหนดอัตรา
หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ
1. อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   และค่าเช่าที่พักในต่างประเทศของลูกจ้าง
ไม่เกินอัตราต่ำสุดของ
กลุ่มระดับตำแหน่ง
 

 
 
 
 
 
 


กรณีที่มีความจำเป็นต้องสั่งให้ลูกจ้างที่ประจำอยู่สำนักงานต่างประเทศมาปฏิบัติงานชั่วคราวในประเทศไทย

การเบิกจ่ายเช่นเดียวกับลูกจ้างของส่วนราชการในประเทศไทย เดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   และค่าเช่าที่พักในประเทศไทยของลูกจ้าง
 


                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              


                                                               หมวดที่ 3
การเบิกจ่ายเงิน
 
                        การเบิกค่าใช้จ่ายในการดินทางไปราชการ นอกจากต้องมีแบบรายงานการเดินทางแล้ว ยังต้องมีหลักฐานประกอบการเบิกดังนี้
       
vการเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง ( ข้อ 23 )

1. ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งรายการของโรงแรมหรือ
ที่พักที่มีข้อความแสดงว่าได้รับชำระเงิน
2. เจ้าหน้าที่รับเงินลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปีและจำนวนเงิน
ที่ได้รับ
                       

1. ค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง
 

 
 


       

ใบแจ้งรายการค่าเช่าที่พักที่บันทึกด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และผู้เดินทางลงลายมือชื่อรับรองว่าได้จ่ายเงินค่าเช่าที่พักตามจำนวนเงินที่เรียกเก็บ (ไม่ต้องมีลายมือชื่อผู้รับเงิน)
 


2. ค่าเช่าที่พักในต่างประเทศ
    

 
 


vการเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราห้องพักคู่ในกรณีผู้เดินทางอยู่ต่างสังกัด ( ข้อ 24 )

ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งรายการของโรงแรมหรือที่พัก
หลักฐานการเบิก
ระบุรายการใดที่เบิกฝ่ายเดียว และรายการใดทั้งคู่จะเบิกฝ่ายละเป็นจำนวนเงินเท่าใด และลงลายมือชื่อผู้เดินทางทั้งคู่ในแต่ละฉบับ
 

 
 
 
 
 


รับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งรายการของโรงแรมหรือที่พัก
                                           

 
 
 
 
 
vการเบิกค่าเช่าที่พักกรณีเจ้าภาพผู้จัดประชุมเป็นผู้เรียกเก็บค่าเช่าที่พักจากผู้เดินทางโดยตรง ( ข้อ 25 )
 

ค่าเช่าที่พัก
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งรายการที่
เจ้าภาพจัดประชุมเป็นผู้เรียกเก็บ
                                                                                                                                                        

                                                                                                       


ตารางเปรียบเทียบระเบียบกระกรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550กับระเบียบเดิม
 
 
                 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บัญชีหมายเลข 2
 
 
 
 
 


บัญชีหมายเลข 4


 
 บัญชีหมายเลข 10
 
 
 
 
 
 
หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด  เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
 


เข้าชม : 2069


ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน 5 อันดับล่าสุด

      คู่มือการปฏิบัติงาน 4 / ธ.ค. / 2561
      แผนผังกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ 31 / ต.ค. / 2560
      คู่มือแบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 2535 31 / ต.ค. / 2560
      คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ 31 / ต.ค. / 2560
      คู่มือการปฏิบัติงานตามกม.สาธารณสุข 31 / ต.ค. / 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17