[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

3 / ม.ค. / 2563
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
11 / ธ.ค. / 2562
กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และกิจกรรมตลาดนัด...รีไซเคิล
กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม และกิจกรรมตลาดนัด...รีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือน ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 4 ธันวาคม 2562
13 / พ.ย. / 2562
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “พัฒนาคลองสวยน้ำใส” ในลำคลองขุนศรี
กิจกรรมติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ พร้อมนำก้อนจุลินทรีย์อีเอ็ม (EM-Ball) มาฟื้นฟูปรับปรุงคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำลำคลอง
12 / พ.ย. / 2562
กิจกรรมตลาดนัด...รีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือน
กิจกรรมตลาดนัด...รีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือน ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
29 / ต.ค. / 2562
ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลขุนศรี
ครัวเรือนต้นแบบการบริหารจัดการขยะตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
24 / ต.ค. / 2562
กิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 กิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีฯ
10 / ต.ค. / 2562
กิจกรรมตลาดนัดมินิ...รีไซเคิล
กิจกรรมตลาดนัด...รีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2562
17 / ก.ย. / 2562
กิจกรรมตลาดนัด...รีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือน
ตลาดนัดมินิ...รีไซเคิล ครั้งที่ 7 วันที่ 6 กันยายน 2562
16 / ก.ย. / 2562
โครงการประชาธิปไตยใกล้ตัว
โครงการประชาธิปไตยใกล้ตัว
2 / ก.ย. / 2562
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “พัฒนาคลองสวยน้ำใส” ในลำคลองตำบลขุนศรี
ณ ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านบัวทอง ต. บางรักพัฒนา อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี
13 / ส.ค. / 2562
กิจกรรมตลาดนัด...รีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือน
ตลาดนัดมินิ...รีไซเคิล ครั้งที่ 6 วันที่ 7 สิงหาคม 2562
28 / มิ.ย. / 2562
การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
28 / มิ.ย. / 2562
กิจกรรมเผยแพร่ Infographic ผลประโยชน์ทับซ้อน
กิจกรรมเผยแพร่ Infographic ผลประโยชน์ทับซ้อน
28 / มิ.ย. / 2562
โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
28 / มิ.ย. / 2562
โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส.
โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส.
28 / มิ.ย. / 2562
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด
28 / มิ.ย. / 2562
โครงการศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
28 / มิ.ย. / 2562
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ
28 / มิ.ย. / 2562
โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
28 / มิ.ย. / 2562
โครงการเรียนรู้ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา
โครงการเรียนรู้ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17