[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  การประชุมแจ้งแนวทางการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  จันทร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
  การประชุมแจ้งแนวทางการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเดือนพฤษภาคม 2563

การแจ้งแนวทางเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

            ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2563 นางสาววรรณิษา  เทศน์ดี  ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ได้มีการแจ้งแนวทางเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

 

 

 เข้าชม : 14

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17