[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

  จันทร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
  กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

   กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัด ด้วยการศึกษา Infographic การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของสำนักงาน ป.ป.ช.

        ทั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อป้องกันการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  รวมถึงการรับทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดที่เป็นการต้องห้าม

 

 เข้าชม : 100

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17