[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  จันทร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
  โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้แก่ประชาชนให้เกิดความเข้าใจต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในตำบลทำให้การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด  และออกให้บริการประชาชนนอกสถานที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านต่างๆ ในวันที่ 17 มีนาคม ถึงวันที่  23 มีนาคม 2563  โดยมีกิจกรรมดังนี้

สำนักงานปลัด การให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัย  การให้บริการงานจดทะเบียนพาณิชย์  และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพ พร้อมตรวจวัดความดันฟรี การให้ความรู้ในการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 (COVID-19) การป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง และการรณรงค์ป้องกันการเกิดฝุ่น PM 2.5 และวิธีการจัดทำถังขยะเปียกด้วยตนเอง  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การให้ความรู้ เรื่อง การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

กองสวัสดิการสังคม การให้ความรู้ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ การขึ้นทะเบียนผู้พิการ                การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด

กองคลัง การให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  และ การบริการรับชำระภาษี บริการจัดเก็บค่าขยะ

กองช่าง การให้ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร บริการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปการต่างๆ

 เข้าชม : 179

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17