[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2564

  ศุกร์ ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางสาวสมทรง เจริญผล ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน นำเทียนจำนำพรรษา ปัจจัยไทยธรรม ถวายแด่พระสงฆ์

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางสาวสมทรง เจริญผล ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน นำเทียนจำนำพรรษา ปัจจัยไทยธรรม ถวายแด่พระสงฆ์ วัดยอดพระพิมลและวัดคลองขุนศรี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

การถวายเทียนจำนำพรรษาได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษา แด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเดือน 8 ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 เดือน

สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไป ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย แทน แต่การถวายเทียนพรรษาของพุทธศานิกชนก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป

คำถวายเทียนพรรษา ยัค เฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง ปะทีปะยุคัง สะปะริวารัง เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสมิง อุโปสะถาคาเร นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ ปะทีปะยุคัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

คำแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวาย เทียนคู่นี้ พร้อมกับของบริวารไว้ ณ พระอุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา ขออานิสงส์แห่งการถวายคู่เทียน เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญฯเข้าชม : 85

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17