[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพแก่ประชาชนในตำบลขุนศรี

  อังคาร ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพแก่ประชาชนในตำบลขุนศรี " กินดี อยู่ดี เพิ่มรายได้ "

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพแก่ประชาชนในตำบลขุนศรี " กินดี อยู่ดี เพิ่มรายได้ " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดฯ รองปลัดฯ ผอ.กองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลขุนศรีได้รับความรู้เสริมสรางทักษะความชำนาญด้านอาชีพตามความถนัดและความสนใจและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว และสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีเข้าชม : 63

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17