[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  

  

  

27 / มิ.ย. / 2562 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
แผนผังการร้องเรียนเรื่องทุจริต
แผนผังการร้องเรียนเรื่องทุจริต
26 / มิ.ย. / 2562 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
24 / มิ.ย. / 2562 : ความรู้ทั่วไป
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
24 / มิ.ย. / 2562 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
ประกาศ ก.อบต.จ.นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต. พ.ศ. 2562
ประกาศ ก.อบต.จ.นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต. พ.ศ. 2562
24 / มิ.ย. / 2562 : ความรู้ทั่วไป
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
24 / มิ.ย. / 2562 : ความรู้ทั่วไป
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
24 / มิ.ย. / 2562 : ความรู้ทั่วไป
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
4 / ธ.ค. / 2561 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 / พ.ย. / 2561 : ความรู้ในการปฎิบัติงานด้านพัสดุ
คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
7 / พ.ค. / 2561 : ความรู้ในการปฎิบัติงานด้านพัสดุ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
7 / พ.ค. / 2561 : ความรู้ในการปฎิบัติงานด้านพัสดุ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
31 / ต.ค. / 2560 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์
31 / ต.ค. / 2560 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
คู่มือแบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 2535
คู่มือแบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 2535
31 / ต.ค. / 2560 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่
31 / ต.ค. / 2560 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานตามกม.สาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงานตามกม.สาธารณสุข
31 / ต.ค. / 2560 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
คู่มือการปฏิงานประชุมสภา
คู่มือการปฏิงานประชุมสภา
31 / ต.ค. / 2560 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
31 / ต.ค. / 2560 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
คู่มือ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
คู่มือ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
31 / ต.ค. / 2560 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
กระบวนการปฏิบัติในการรับเรื่องราวร้องทุกข์
กระบวนการปฏิบัติในการรับเรื่องราวร้องทุกข์
31 / ต.ค. / 2560 : ความรู้ทั่วไป
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17