[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  

  

ความรู้ทั่วไป
คู่มือ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สำหรับประชาชน

อังคาร ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560


คู่มือ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สำหรับประชาชน

เข้าชม : 900


ความรู้ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      ข้อมูลต้องรู้การสูบบุหรี่ 25 / ก.ค. / 2565
      ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 13 / พ.ค. / 2564
      ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล 24 / มิ.ย. / 2562
      พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 24 / มิ.ย. / 2562
      พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 24 / มิ.ย. / 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17