[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  

  

ความรู้ในการปฎิบัติงานด้านพัสดุ
คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ

ศุกร์ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561


พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐.pdf

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐.pdf

กฏกระทรวง จำนวน ๗ ฉบับ.pdf

คู่มือลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ.pdf

คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ปรับปรุงใหม่.pdf

คู่มือ e-market RFQ  สำหรับหน่วยงานของรัฐ.pdf

คู่มือ e-market Thai Auction  สำหรับหน่วยงานของรัฐ  .pdf

คู่มือวิธีคัดเลือก.pdf

คู่มือวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ขั้นตอนการจัดทำร่างสัญญา-บริหารสัญญา.pdf

คู่มือการตั้งรหัสผ่านใหม่ reset passwordser.pdf

คู่มือการค้นหารหัส UNSPSC.pdf

คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง.pdf

 เข้าชม : 804


ความรู้ในการปฎิบัติงานด้านพัสดุ 5 อันดับล่าสุด

      คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ 2 / พ.ย. / 2561
      ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 7 / พ.ค. / 2561
      พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 7 / พ.ค. / 2561
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 29 / พ.ค. / 2556
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 10 / ก.ย. / 2555


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17