[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  

  

ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563


/มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf

/มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

/มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม.pdf

/มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม.pdf

/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ.pdf

/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdfเข้าชม : 382


ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน 5 อันดับล่าสุด

      แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10 / พ.ค. / 2564
      คู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ 14 / ก.ค. / 2563
      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 25 / มิ.ย. / 2563
      คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 16 / มิ.ย. / 2563
      คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการทางวินัย 15 / มิ.ย. / 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17