[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  

  

ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
รวมกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564


/พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562.PDF

/พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563.PDF

/พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2564 (ฉบับที่2).PDF

/กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf

/กฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพ.PDF

/กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ.PDF

/ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นมูลค่าฐานของภาษีฯ.PDF

/ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย.PDF

/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูสร้าง.PDF

/ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf

/พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3).pdfเข้าชม : 154


ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน 5 อันดับล่าสุด

      คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 13 / พ.ค. / 2564
      รวมกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 13 / พ.ค. / 2564
      คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 12 / พ.ค. / 2564
      แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10 / พ.ค. / 2564
      คู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ 14 / ก.ค. / 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17