[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

  

15 / ม.ค. / 2563 : ข่าวสารประกวดราคา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบัวแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
14 / ม.ค. / 2563 : การจัดทำร่างขอบเขตของงานซื้อหรือจ้าง
การจัดทำร่างขอบเขตงาน(TERM of Referece,TOR)
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
14 / ม.ค. / 2563 : การจัดทำร่างขอบเขตของงานซื้อหรือจ้าง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
14 / ม.ค. / 2563 : ข่าวสารประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองโต๊ะนุ้ย หมู่ที่ 2
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 / ม.ค. / 2563 : การจัดทำร่างขอบเขตของงานซื้อหรือจ้าง
ราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตงาน(TERM of Referece,TOR) ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบัวแก้ว หมู่ที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
13 / ม.ค. / 2563 : การจัดทำร่างขอบเขตของงานซื้อหรือจ้าง
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองโต๊ะนุ้ย หมู่ที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
13 / ม.ค. / 2563 : ประกาศราคากลาง
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบัวแก้ว หมู่ที่ 6
13 / ม.ค. / 2563 : ประกาศราคากลาง
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองโต๊ะนุ้ย หมู่ที่ ๒
10 / ม.ค. / 2563 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 / ม.ค. / 2563 : การจัดทำร่างขอบเขตของงานซื้อหรือจ้าง
การจัดทำร่างขอบเขตงาน(TERM of Referece,TOR)
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
9 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์'
ปฎิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
9 / ม.ค. / 2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่๑
เดือนตุลาาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
9 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์'
เตือนภัยและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
เตือนภัยและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศขนาดเล็ก (PM 2.5)
8 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์'
การลงทะเบียนและยื่นแบบคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
6 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์'
รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
6 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์'
รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2562
รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2562
5 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์'
การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
3 / ม.ค. / 2563 : รายงานสรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
3 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์'
รายงานสถิติผู้มาใช้บริการประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายงานสถิติผู้มาใช้บริการประจำเดือน ธันวาคม 2562
20 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
โดยวิธีเฉฑาะเจาะจง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/45 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17