[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

  

18 / ก.ค. / 2562 : ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง
โครงการโครงการซ่อมแซมถนนเลียบคลองลัดสีนวลหมู่ที่ ๗ และโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองขุนศรี หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๕
18 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างขอบเขตงาน(TERM of Referece,TOR)
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองลัดสีนวล หมู่ที่ ๗
18 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างขอบเขตงาน(TERM of Referece,TOR)
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองขุนศรี หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๕
15 / ก.ค. / 2562 : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
15 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ก.ค. / 2562 : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
11 / ก.ค. / 2562 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนมิถุนายน2562
5 / ก.ค. / 2562 : ประกาศ อบต.
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ขอประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
5 / ก.ค. / 2562 : รายงานทางการเงิน
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ขอประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒
2 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส. ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
1 / ก.ค. / 2562 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
29 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)
28 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประการศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / มิ.ย. / 2562 : ประกาศ อบต.
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ -เดือนเมษายน ๒๕๖๒
19 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒
17 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองลัดสีนวล หมู่ที่ ๗
14 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / มิ.ย. / 2562 : สัญญาซื้อ/จ้าง
สัญญาจ้าง E๔/๒๕๖๒
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีตซอยเงินวัฒนะ (ต่อเนื่องจากของเดิม) หมู่ที่ ๔

กำลังแสดงหน้าที่ 1/39 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17