[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

  

1 / พ.ย. / 2561 : สัญญาซื้อ/จ้าง
สัญญาจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
30 / ต.ค. / 2561 : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
30 / ต.ค. / 2561 : รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
18 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้
แผนปฎิบัติการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
18 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ต.ค. / 2561 : ประกาศราคากลาง
ราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2561
18 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
16 / ต.ค. / 2561 : รายงานทางการเงิน
ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ขอประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
10 / ต.ค. / 2561 : รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๑ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๑/๑)
ขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๑ (ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๑/๑)
9 / ต.ค. / 2561 : ประกาศ อบต.
ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
8 / ต.ค. / 2561 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2562
อวค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
8 / ต.ค. / 2561 : เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
รายงานการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประจำปี ๒๕๖๑
8 / ต.ค. / 2561 : ประกาศราคากลาง
ราคากลางการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฎิบัติงานแผนที่
ประจำปีงบประมาณ 2562
8 / ต.ค. / 2561 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนกันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
28 / ก.ย. / 2561 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
28 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
25 / ก.ย. / 2561 : จำหน่ายพัสดุ
จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
25 / ก.ย. / 2561 : จำหน่ายพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
รถบรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะเปียก) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๙๕๐ นนทบุรี
25 / ก.ย. / 2561 : จำหน่ายพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บจ ๕๖๓๐ นนทบุรี
25 / ก.ย. / 2561 : จำหน่ายพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บจ ๒๗๕ นนทบุรี

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17