[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ศุกร์ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2564


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพ.สต.วัดยอดพระพิมล-บ้านคลองโต๊ะนุ้ย (บริเวณโค้งตัวเอส)หมู่ที่1เชื่อมหมู่ที่2.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองขุนศรีหมู่ที่3เชื่อมหมู่ที่5.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพ.สต.วัดยอดพระพิมล-บ้านคลองโต๊ะนุ้ย หมู่ที่5เชื่อมหมู่ที่2.pdf

207.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ.pdf

208.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "พัฒนาคลองสวยนำ้ใส" จำนวน 2 รายการ.pdf

209.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการรณรงค์ลกการผลิตขยะ จำนวน 3 รายการ.pdf

210.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 200 ใบ.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 35


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 16 / ก.ย. / 2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15 / ก.ย. / 2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 14 / ก.ย. / 2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 13 / ก.ย. / 2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10 / ก.ย. / 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17