[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

พุธ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2564


223.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควันหมายเลขทะเบียน 54-56-0006.pdf

220.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 8 รายการ ตามโครงการณ์รณรงค์การบำบัดนำ้เสียในครัวเรือนและการใช้นำ้อย่างประหยัด.pdf

221.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันให้ความรู้และควบคุมป้องกันป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลขุนศรี.pdf

222.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะขนาด 1.00x2.20 เมตร ขึงกรอบไม้พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย.pdf

224.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการรณรงค์ให้ความรู้และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลขุนศรี จำนวน 24 ชิ้น.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 66


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 16 / ก.ย. / 2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15 / ก.ย. / 2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 14 / ก.ย. / 2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 13 / ก.ย. / 2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10 / ก.ย. / 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17