[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

อังคาร ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2565


ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1ป้าย .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี จำนวน 11 ป้าย.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง หมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซักผ้าม่าน ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี จำนวน 10 ผืน.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ติดตั้งไฟส่องสว่างสำหรับโครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง เต็นท์ จำนวน 1 หลัง สำหรับโครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 .pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ป้ายไวนิล สำหรับโครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ปูอิฐตัวหนอนหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี จำนวน 1 งาน.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนำ้ดิ่มและนำ้แข็งจำนวน 1 โครงการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องจักรกลเพื่อใช้ในการรื้อถอนแนวคันดินที่ใช้ในการป้องกันเหตุสาธารณภัย (อุทกภัย).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 52


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 17 / ม.ค. / 2565
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4 / ม.ค. / 2565
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 23 / ธ.ค. / 2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 8 / ธ.ค. / 2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 24 / พ.ย. / 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17