[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

การจัดทำร่างขอบเขตของงานซื้อหรือจ้าง
การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)

อังคาร ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2563


70การจัดทำร่างขอบเขตของงานโครงการซักซ้อมความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีและการชำระภาษีท้องถิ่น.PDF

71การจัดทำร่างขอบเขตของงานโครงการเรียนรู้ศาสนพิธีทางพุทธศาสนา.PDF

72การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน  ๑  อัน.PDF

73การจัดทำร่างขอบเขตของงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองสาธารณะในตำบลขุนศรี.PDF

74การจัดทำร่างขอบเขตของงานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ.PDF

77การจัดทำร่างขอบเขตของงานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ.PDF

78การจัดทำร่างโครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์ เติมใจให้กันตำบลขุนศรี ประจำปี ๒๕๖๓.pdf

86การจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๔ รายการ.pdf

90การจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ.pdfเข้าชม : 152


การจัดทำร่างขอบเขตของงานซื้อหรือจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR) 29 / มิ.ย. / 2563
      การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR) 16 / มิ.ย. / 2563
      การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR) 29 / พ.ค. / 2563
      การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR) 25 / พ.ค. / 2563
      การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR) 13 / พ.ค. / 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17