[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
18 / ก.ค. / 2562
ประกาศราคากลาง
โครงการโครงการซ่อมแซมถนนเลียบคลองลัดสีนวลหมู่ที่ ๗ และโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองขุนศรี หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๕
18 / ก.ค. / 2562
ร่างขอบเขตงาน(TERM of Referece,TOR)
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองลัดสีนวล หมู่ที่ ๗
18 / ก.ค. / 2562
ร่างขอบเขตงาน(TERM of Referece,TOR)
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองขุนศรี หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๕
15 / ก.ค. / 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
15 / ก.ค. / 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<< กรกฏาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 

 

 

การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
กิจกรรมเผยแพร่ Infographic ผลประโยชน์ทับซ้อน
กิจกรรมเผยแพร่ Infographic ผลประโยชน์ทับซ้อน
โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส.
โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส.


แผนผังการร้องเรียนเรื่องทุจริต
แผนผังการร้องเรียนเรื่องทุจริต
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ความรู้ด้านกฎหมายในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่๖) พ.ศ.๒๕๕๒
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

สิวที่หลัง


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17