[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  

  

  

7 / พ.ค. / 2561 : ความรู้เกี่ยวกับ IT
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
7 / พ.ค. / 2561 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
18 / พ.ค. / 2559 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๘
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - เดือนกันยายน ๒๕๕๘
29 / พ.ค. / 2556 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3 - 5) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
22 / พ.ค. / 2556 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕
21 / พ.ค. / 2556 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
ความรู้ด้านกฎหมายในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ -พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ -พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐
10 / ก.ย. / 2555 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
การจดทะเบียนพาณิชย์
การจดทะเบียนพาณิชย์
10 / ก.ย. / 2555 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
คำแนะนำการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ,ผู้พิการ
คำแนะนำการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาส
10 / ก.ย. / 2555 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
10 / ก.ย. / 2555 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3 - 5) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
10 / มิ.ย. / 2553 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่๖) พ.ศ.๒๕๕๒
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่๖) พ.ศ.๒๕๕๒
24 / พ.ค. / 2553 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
คำแนะนำการขออนุญาตเกี่ยวกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คำแนะนำการขออนุญาตเกี่ยวกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
21 / พ.ค. / 2553 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้
การจัดการองค์ความรู้
21 / พ.ค. / 2553 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
สรุปสาระสำคัญ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
สรุปสาระสำคัญ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
17 / ธ.ค. / 2551 : ความรู้ทั่วไป
ขั้นตอนการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขั้นตอนการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9 / ธ.ค. / 2551 : ความรู้ทั่วไป
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครอง
11 / ต.ค. / 2550 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
แผนการจัดเก็บรายได้
แผนการจัดเก็บรายได้

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


Powered by : MAXSITE 1.10