[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  

  

  

4 / ธ.ค. / 2561 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 / พ.ย. / 2561 : ความรู้ในการปฎิบัติงานด้านพัสดุ
คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
7 / พ.ค. / 2561 : ความรู้ในการปฎิบัติงานด้านพัสดุ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
7 / พ.ค. / 2561 : ความรู้ในการปฎิบัติงานด้านพัสดุ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
31 / ต.ค. / 2560 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
แผนผังกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์
31 / ต.ค. / 2560 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
คู่มือแบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 2535
คู่มือแบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 2535
31 / ต.ค. / 2560 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่
31 / ต.ค. / 2560 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานตามกม.สาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงานตามกม.สาธารณสุข
31 / ต.ค. / 2560 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
คู่มือการปฏิงานประชุมสภา
คู่มือการปฏิงานประชุมสภา
31 / ต.ค. / 2560 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
31 / ต.ค. / 2560 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
คู่มือ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
คู่มือ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
31 / ต.ค. / 2560 : ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
กระบวนการปฏิบัติในการรับเรื่องราวร้องทุกข์
กระบวนการปฏิบัติในการรับเรื่องราวร้องทุกข์
31 / ต.ค. / 2560 : ความรู้ทั่วไป
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
31 / ต.ค. / 2560 : ความรู้ทั่วไป
รัฐธรรมนูญธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
รัฐธรรมนูญธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
31 / ต.ค. / 2560 : ความรู้ทั่วไป
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับในการประชุมสภา พ.ศ. 2547 ปและที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับในการประชุมสภา พ.ศ. 2547 ปและที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
31 / ต.ค. / 2560 : ความรู้ทั่วไป
พรบ.สภาตำบลและแงค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
พรบ.สภาตำบลและแงค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
31 / ต.ค. / 2560 : ความรู้ทั่วไป
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
31 / ต.ค. / 2560 : ความรู้ทั่วไป
พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
31 / ต.ค. / 2560 : ความรู้ทั่วไป
พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
31 / ต.ค. / 2560 : ความรู้ทั่วไป
พรบ.ภาษีบำรุงท่้องที่ พ.ศ. 2508
พรบ.ภาษีบำรุงท่้องที่ พ.ศ. 2508

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17