[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  

 


กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวฐามณีภัค วิสิฐวีรดิลก
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางสาวศุภลักษณ์ ยิ้มดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

 

นางศิริพร จันทร์ชูช่วย
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้(ลูกจ้างประจำ)

 

น.ส.จินตนา พวงนาค
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

นายไพรัช นาคหรั่ง
พนักงานขับรถยนต์

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17