[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  

 


กองการศึกษาฯ

นายณัฐพงศ์ ดิษฐ์สอน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 

นายอนันต์ ทองพุ่ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 


 

นางละเอียด คงคาล้ำเลิศ
ครู

 

น.ส.ผุสดี แป้นเจริญ
ครู

 

นางนงค์นุช คำภูแสน
ครู

 

นางสาวรุ่งนภา พุ่มแย้ม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 


 

น.ส.เบญจวรรณ สระทองลอย
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

น.ส.สำอาง แช่มจ้อย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

น.ส.พรรณนภา เพ็ชรจันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

น.ส.รสรินทร์ ธัญญาผล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17