[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
18 / มิ.ย. / 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / มิ.ย. / 2564
สัญญาจ้าง เลขที่ E6/2564
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
17 / มิ.ย. / 2564
การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR)
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
15 / มิ.ย. / 2564
การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR)
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
10 / มิ.ย. / 2564
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด ยู เอช ที
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
<< มิถุนายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 

 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและป้องกันการทุจริต
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
กาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดเพื่อให้มีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการรวมพลังเสริมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กร
การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและประกาศนโยบายการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
รวมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
คู้มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
คำแนะนำการขออนุญาตเกี่ยวกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พรฎ.ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนผังกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

สิวที่หลัง
เครียด
โรคภูมิแพ้
บาดทะยัก
ไมเกรน
มะเร็งปอด


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17