[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
4 / มี.ค. / 2564
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
กิ่งกาชาดอำเภอไทรน้อยขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
4 / มี.ค. / 2564
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
2 / มี.ค. / 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 / มี.ค. / 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
2 / มี.ค. / 2564
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)
เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
<< มีนาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
                   

                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          

 

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้นำคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลขุนศรี และสามชิกชมรมโดย ตำแหน่ง เข้าอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการเตรียมความพร้อมเข้สศู่วัยผู้สูงอายุ อย่างมีคูณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยได้รั
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
โครงการบรรเทาความเดือดร้อน และเยียวยาด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดนนทบุรี จากมาตราการ แก้ไข้ปัญหาการแพร่กระจ่ายของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด
อบจ.นนทบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคใหแก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลขุนศรี


คู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ
คู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
พรบ.สภาตำบลและแงค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๘
กฎหมายสาธารณสุขให้ความรอบรู้สู่ประชาชน
รัฐธรรมนูญธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ

สิวที่หลัง
เครียด
โรคภูมิแพ้
บาดทะยัก
ไมเกรน
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งเต้านม


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17