[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
30 / ก.ค. / 2563
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
29 / ก.ค. / 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ก.ค. / 2563
การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR)
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
21 / ก.ค. / 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / ก.ค. / 2563
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๓
<< สิงหาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 

 

 

                

  

          

 

โครงการบรรเทาความเดือดร้อน และเยียวยาด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดนนทบุรี จากมาตราการ แก้ไข้ปัญหาการแพร่กระจ่ายของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด
อบจ.นนทบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคใหแก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลขุนศรี
โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม
กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ภาพกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนนทบุรี
ภาพกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนนทบุรี


คู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ
คู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ความรู้ด้านกฎหมายในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พรบ.สภาตำบลและแงค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
พรบ.ภาษีบำรุงท่้องที่ พ.ศ. 2508
แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

danawatoto
danawatoto
สิวที่หลัง
เครียด
โรคภูมิแพ้
บาดทะยัก
ไมเกรน
มะเร็งปอด


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17